Home - Nieuws - Subsidie voor onderhoud aan monumentaal woonhuis

Subsidie voor onderhoud aan monumentaal woonhuis

In 2020 kunnen particuliere woonhuiseigenaren en landgoedeigenaren voor het eerst subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie van monumentale onderdelen van hun rijksmonument.  De subsidie aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 maart tot 30 april volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Dus van 1 maart tot 30 april 2022 voor werkzaamheden die in 2021 zijn uitgevoerd.
Deze regeling is in de plaats gekomen van de fiscale aftrek die tot eind 2018 van kracht was.
In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.
Heeft u meer dan € 70.000 euro aan instandhoudingskosten gemaakt? Dan is ook een inspectierapport verplicht dat voorafgaand aan de werkzaamheden is opgesteld door een ter zake deskundige persoon of instantie.