Home - Diensten - Subsidie en overige financiële regelingen

Subsidie en overige financiële regelingen

Als eigenaar van een monumentaal pand zijn er diverse subsidies waar u gebruik van kunt maken. MonumentPlus heeft veel ervaring met onderhoud en restauratie van monumentale gebouwen en helpt u graag bij de voorbereiding en aanvraag van subsidie. Er moet wat tijd ingestoken worden, maar dat is de moeite meer dan waard. Het toegekende subsidiebedrag kan wel oplopen tot 60% van de onderhouds-/restauratiekosten.

Deze pagina geeft een overzicht van subsidies voor monumenten en oudere gebouwen, zoals:

 • de Instandhoudingssubsidie (aanvraagperiode 1 februari tot 31 maart)
 • subsidie voor restauratie en herbestemming (aanvraagperiode 1 december – 1 maart)
 • subsidie voor onderhoud aan woonhuis (aanvraagperiode 1 maart – 30 april)
 • subsidie voor herbestemming (aanvraagperiode 1 oktober – 30 november)

Ook worden een paar financieel voordelige regelingen besproken.

In een vrijblijvend gesprek kan MonumentPlus u toelichting geven over de diverse subsidies en regelingen en samen met u bekijken voor welke subsidie of regeling u eventueel in aanmerking komt. Wij helpen u vervolgens graag bij de aanvraag van de subsidie.
Tot op heden heeft MonumentPlus vele aanvragen gedaan en deze zijn allen gehonoreerd. Wij zijn erg blij met deze 100% score. Uiteraard hangt aan ons werk een prijskaartje, maar dat blijkt een klein percentage van de subsidie die wordt binnengehaald. Na toekenning van de subsidie wordt zelfs het door ons opgestelde onderhoudsplan/subsidieaanvraag voor maximaal 60% gesubsidieerd!

Wilt u een vrijblijvend gesprek over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u geholpen worden met de aanvraag voor subsidie? Neem dan direct contact met ons op!

Voor meer informatie over de diverse subsidies en regelingen, lees verder op deze pagina.

 

Mogelijke subsidies voor monumenten en oudere gebouwen

 • Instandhoudingssubsidie

  Deze subsidie is bedoelt als tegemoetkoming in de onderhoudskosten – waaronder o.a. metsel- en voegwerk, dakwerk en schilderwerk – van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. De subsidieaanvraag kan van 1 februari tot 31 maart ingediend worden bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed in Amersfoort (RCE). Wilt u weten hoe wij te werk gaan bij het aanvragen van deze subsidie, klik op: Procedure aanvraag instandhoudingssubsidie.

 

 • Provinciale subsidie voor restauratie en herbestemming

  Deze subsidie is bedoeld voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in de provincies.
  Van restauratie is sprake wanneer onderdelen van een gebouw in dusdanig slechte verkeren dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om het te kunnen herstellen. Deze subsidieaanvraag kan van 1 december tot 1 maart ingediend worden bij de Provincie Zuid-Holland. Op rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als woonhuis is deze subsidieregeling niet van toepassing.
  Wilt u weten hoe wij te werk gaan bij het aanvragen van deze subsidie, klik op: Procedure aanvraag restauratiesubsidie.

  Voor andere provincies gelden soortgelijke regelingen. Voor meer informatie  daarover ga naar de website van de desbetreffende provincie.

 

 • Subsidie voor onderhoud aan woonhuis

  In 2020 kunnen particuliere woonhuiseigenaren en landgoedeigenaren voor het eerst subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie van monumentale onderdelen van hun rijksmonument.  Deze subsidie-aanvraag kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort in de periode van 1 maart tot 30 april volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Dus van 1 maart tot 30 april 2020 voor werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd.
  Deze regeling is in de plaats gekomen van de fiscale aftrek die tot eind 2018 van kracht was.
  In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.
  Heeft u meer dan € 70.000 euro aan instandhoudingskosten gemaakt? Dan is ook een inspectierapport verplicht dat voorafgaand aan de werkzaamheden is opgesteld door een ter zake deskundige persoon of instantie.

 

 • Subsidie voor herbestemming (ook voor gebouwen zonder monumentenstatus)

  Deze subsidie regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. Deze regeling subsidieert de volgende kosten:

  • onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming.
  • wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

  De subsidie aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 oktober tot 30 november bij de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

  De regeling is bestemd voor

  • rijksmonumenten
  • provinciale monumenten
  • gemeentelijke monumenten
  • gebouwen zonder monumentenstatus
  • gebouwen, ook woonhuizen, die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten of van een complex

  Gebouw zonder monumentenstatus

  Voor gebouwen zonder monumentenstatus moet het college van burgemeester en wethouders in een verklaring aangeven dat het de bijzondere cultuurhistorische waarde van het bouwwerk erkent.

  Woonhuizen

  Woonhuizen, zoals bedoeld in de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten, komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Tenzij het om woonhuizen gaat die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten, en als ook de herbestemmingsopgave van het gehele samenstel aan de orde is.

   

Overige financieel voordelige regelingen

Er zijn diverse financieel voordelige regelingen voor monumenten. Monumentplus kan de aanvraag voor u verzorgen.


Rijksmonument

Heeft u een rijksmonumentaal pand en moet er onderhoud/restauratie plaatsvinden? Dan komt u in aanmerking voor een lening met lage rente bij het Nationaal Restauratie Fonds.
Voor meer informatie, zie ook de site van het Restauratiefonds.


Gemeentelijk monument

Er zijn panden met een bijzondere betekenis voor een dorp, stad of omgeving. De gemeente kan besluiten om zo’n gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De gemeente besluit zelf welke regelingen gelden voor deze panden. Iedere gemeente heeft z’n eigen monumentenbeleid.


Fiscale aftrek van onderhoudskosten

Deze mogelijkheid bestaat niet meer. In plaats daarvan kan men nu gebruik maken van de regeling Subsidie voor onderhoud aan woonhuis.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.